Privacyverklaring Route2school

Samenvatting

Route2School (hierna gedetailleerd als Route2School MAP en Route2School Educatie) gevestigd te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.route2school.be en haar apps. Route2School verwerkt gegevens van haar (prospectieve) melders, leerlingen en Projectmanagers, voor volgende doeleinden:
•        Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Route2School (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder het verzamelen van knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen; alsook het aanbieden van verkeerseducatie;
•        Beheer van aanvragen tot informatie;
•        Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek;
•        Verbetering van de werking van Route2School, de Website, en haar apps
•        Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame;
•        Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
•        Accountadministratie;
•        Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
•        Compliance met de geldende wetgeving. 

U kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, door ons te contacteren.Bovendien heeft u het recht om toegang tot uw gegevens te verkrijgen en/of deze te verbeteren

Gegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:
•        Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
•        Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
•        De projectmanagers die voorzien in het visualiseren van gemaakte knelpunten en schoolroutes;
•        Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
•        Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies; 

1.    Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

  1. Route2School: ABEONAconsult BVBA, is een onderneming naar Belgisch recht, met haar maatschappelijke zetel te B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53, ingeschreven bij de Kruispunt van Ondernemingen onder het nummer 0551.862.890;

  1. Route2School Map: de specifieke toepassing voor het verzamelen van knelpunten en gevaarlijke/veilige/soms onveilige routes op weg van thuis naar school. De applicatie is terug te vinden op route2school.be/login.

  1. Route2School educatie: de specifieke toepassing voor het aanleren van verkeerseducatie. De applicatie bevindt zich op route2school.be/educatie/login

  1. Website: De website van Route2School, route2school.be en afgeleiden (bvb. Route2School Educatie) ontwikkeld en uitgebaat door Route2School;

  1. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare Melder of Projectmanager.

  1. Gebruikers: Natuurlijke personen die door gebruik van Route2School zowel persoonlijke informatie als informatie van knelpunten en probleempunten doorgeven.

  1. Scholen: De school waartoe de leerling behoort en die ons informatie heeft doorgeven over de leerling.

2.    Verwerking persoonsgegevens

Route2School hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). Route2School treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

3.    Welke persoonsgegevens

Route2School kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier en cookies:

  • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;

  • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Route2School kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:

  • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de gebruiker in het kader van Route2School (Map): voornaam, geslacht, geboortejaar, rol (leerling/leraar/ouder/andere), land, straat, huisnummer, postcode.

  • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de gebruiker of door de school in het kader van Route2School (Educatie): e-mailadres, gemeente, school en klas van de gebruiker, voornaam en achternaam, en een eventuele profielfoto.

  • Informatie over het verplaatsingsgedrag van gebruikers: vervoersmiddel, afgelegde route en ervaring van de route

  • Scores die werden behaald op alle modules van Route2School educatie

Route2School kan de volgende publieke informatie verwerken:

  • Alle informatie met betrekking tot meldingen over publieke knelpunten en routes zoals deze aan ons worden aangeleverd via de Route2School applicatie.

4.    Voor welke doeleinden

 

Route2School verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de Diensten van Route2school (zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden), waaronder het bevorderen van de verkeersveiligheid aan schoolomgeving Toestemming Gebruiker
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
Statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek; Gerechtvaardigd belang[1]
Verbetering van de werking van Route2school, de Website en haar apps; Gerechtvaardigd belang[2]
Vraag om toestemming versturen nieuwsbrief/reclame; Gerechtvaardigd belang[3]
Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting

Indien Route2School persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Route2School voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

5.    Doorgifte persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden alleen door Route2school verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen Route2school worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

Route2school kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Route2school Persoonsgegevens verwerken.

Route2school geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) verwerkers:

  • De projectmanagers die voorzien in het visualiseren van gemaakte knelpunten en schoolroutes;

  • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;

  • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;

  • Google Inc., voor Google Analytics via Google Analytics cookies.

Route2school kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6.    Duur van de bewaring van de gegevens

 

De Persoonsgegevens worden door Route2school bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens: Duur:
Gegevens bezoek website Onbeperkt
Accountgegevens 10 jaar
Informatie over het verplaatsingsgedrag van gebruikers (routes) 10 jaar
Scores 10 jaar
Scores (geanonimiseerd) Onbeperkt

De Publieke informatie over meldingen kunnen door Route2school onbeperkt worden bewaard en gebruikt.

7.    Vertrouwelijkheid en veiligheid

 

RouteSchool ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

RouteSchool zal:

  • naar best vermogen pogen om de gegevens up-to-date te houden en onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te verbeteren of te verwijderen;

  • ervoor zorgen dat voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;

  • alle personen die onder haar gezag handelen, in kennis stellen van de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, evenals van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;

  • zich ervan vergewissen of programma’s voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de vermeldingen van de aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en of er geen wederrechtelijk gebruik van wordt gemaakt;

  • erop toezien dat eenieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de verwerker alsmede de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt, behoudens op grond van een verplichting door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie; en

  • alles in het werk stellen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, en zal aan haar partners en onderaannemers vragen om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend met de stand van de techniek, met de kosten voor het toepassen van de maatregelen en met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal RouteSchool

  • een verwerker kiezen die voldoende garanties biedt wat de maatregelen van technische veiligheid en van organisatie betreffende de verwerkingen betreft;

  • erover waken dat deze maatregelen worden nageleefd, in het bijzonder door het stipuleren van contractuele bepalingen;

  • in de overeenkomst de aansprakelijkheid van de verwerker ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking vastleggen;

  • met de verwerker overeenkomen dat deze slechts handelt op de enkele instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij gehouden is tot dezelfde verplichtingen als deze waartoe de verantwoordelijke voor de verwerking gehouden is in toepassing van de wet; en

  • in de overeenkomst de vereisten inzake gegevensbescherming en veiligheidsmaatregelen vastleggen.

8.    Toegang tot uw persoonsgegevens

 

a)      Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot RouteSchool, B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met RouteSchool via het e-mailadres info@route2school.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal RouteSchool u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

b)     Recht tot verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht tot kosteloze verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen of verwijderingen er werden doorgevoerd.

c)      Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot Route2school, B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met RouteSchool via het e-mailadres info@RouteSchool.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

9.  Wijzigingen

RouteSchool houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 05 april 2019.

10.  Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien RouteSchool de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van RouteSchool om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

11.  Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Hasselt (België).

12.  Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres B-3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 of via het e-mailadres info@route2school.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

[1] Route2School is een spin-off van UHasselt. Het is in het belang van Route2School om verder te kunnen doen aan onderzoek. Bovendien worden door Route2school maatregelen genomen om de rechten van de betrokkenen te vrijwaren, waaronder pseudonimisatie en agreatie van de gegevens.

[2] Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Route2school. Verbetering van de werking van Route2school is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

[3] Het is in het belang van Route2school om haar diensten aan zoveel mogelijk personen te kunnen aanbieden. Route2school neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen van de betrokkenen worden gevrijwaard. Om die redenen wordt een preliminaire email gestuurd met vraag om toestemming voor verdere verwerking van de gegevens voor marketing doeleinden. Zoals ook wordt voorgeschreven door de FOD Economie in haar ‘De « spamming » in 24 vragen & antwoorden’. http://economie.fgov.be/nl/binaries/spamming_brochure_nl_tcm325-31741.pd