Wat is Route2School

Hoe maken we het verschil?

Route2School MAP

In Route2School Map wordt de infrastructuur voor zachte weggebruikers in een stad/gemeente geïnventariseerd. Het accent ligt daarbij op de verplaatsingen van schoolkinderen van en naar school.

Die inventarisatie gebeurt op basis van input van de zachte weggebruikers zélf. Op deze manier wordt er alvast een draagvlak gecreëerd tussen overheid en burgers.

Na afloop van de inventarisatie krijgt de plaatselijke overheid een overzicht van de knelpunten op zijn grondgebied. Dit overzicht dient als startpunt om samen met de burgers te komen tot prioriteitstelling en oplossing van deze knelpunten.

Na afloop van de inventarisatie beschikt de lokale community tevens over een netwerk van als veilig, minder veilig en ronduit onveilig ervaren routes. Dit netwerk dient als startpunt voor verdere verbeteringen EN als belangrijk hulpmiddel om bij verplaatsingen van en naar school de veiligste keuzes te maken.

Ga naar het R2S MAP platform

Spelenderwijs leren over verkeersveiligheid

Route2School Educatie

Route2School Educatie traint kinderen en jongeren in verkeersveiligheid. Ze doen dit door op een online platform in te loggen en daar een aantal tests te doorlopen. Deze tests zijn vormgegeven op een, voor het kind en de jongere, aantrekkelijke manier.

Deze training vindt zoveel mogelijk plaats op basis van materiaal (situaties, knelpunten) uit de EIGEN omgeving. Het gebruik van bekende situaties biedt een grote stimulans. Veel lesmateriaal kan ontstaan op basis van verzamelde gegevens in een voorafgaand R2S-Map project.

De training houdt rekening met het niveau en de ontwikkelingsfase van het kind of jongere. We hebben een variant voor het basisonderwijs en een variant voor het secundair onderwijs.

Op het Educatie-platform is daarnaast een flexibel “spel-element” toegevoegd. Op die manier kan het kind zijn individuele voortgang bijhouden maar ook kunnen groepen (bijvoorbeeld klassen) met elkaar in competitie gaan.

Ga naar het R2S Educatie platform

Knelpunten gericht aanpakken

Route2School Expert

In Route2School Expert worden knelpunten in een stad/gemeente voor u op professionele wijze geanalyseerd en worden oplossingen voorgesteld.

Deze knelpunten zijn vaak aangedragen in een voorafgaand R2S-Map project. De voorgestelde oplossingen houden rekening met lokale omstandigheden én met de regelgeving die lokaal van toepassing is (wegtype, omgevingstype, etc.)

De analyse houdt indien nodig ook een plaats-bezoek in zodat de situatie terdege in kaart kan worden gebracht. Indien nodig kan dit vergezeld gaan door een onderzoek m.b.v. een drone.

Uit het totaal van mogelijke oplossingen wordt een beste oplossing voorgesteld. Deze oplossing kan leiden tot infrastructurele werken, maar ook tot maatregelen met betrekking tot handhaving en educatie/sensibilisering.

Het advies wordt aangeleverd in een formaat dat direct als input kan dienen voor de lokale besluitvorming.

Tool voor veilige verplaatsingen

Verkeersveilige routeplanner

Wat is de Verkeersveilige Routeplanner?
 • De VR is een hulpmiddel dat door de burgers gebruikt kan worden om zich zo veilig mogelijk te verplaatsen.
 • De burger kan een route opvragen op basis van begin- en eindpunt. De VR adviseert dan een route die zoveel mogelijk gevaarlijke trajecten en punten vermijdt.
 • De VR werkt voor alle zachte weggebruikers (trappers en stappers).
 • De VR vermijdt zoveel mogelijk trajecten die staan aangegeven als onveilig of minder veilig, en gebruikt zoveel mogelijk trajecten die als veilig staan aangegeven.
 • De VR vermijdt zoveel mogelijk situaties waarin men moet oversteken of links afslaan.
 • De VR houdt rekening met een maximum percentage aan omrijdafstand.
 • De VR kan aangevuld worden met toelichtingen/opmerkingen op specifieke punten die aangeven hoe men zich op die locatie zo veilig mogelijk kan verplaatsen.
 • De VR is in principe maakbaar voor elke klant. De kwaliteit van de VR hangt natuurlijk samen met het niveau waarop het onderliggende wegennetwerk in kaart is gebracht.

Hoe komt de Verkeersveilige Routeplanner tot stand?

 1. We nemen de schoolroutekaart zoals deze is opgesteld in het R2S Map project als uitgangspunt. Deze geeft immers al een belangrijk inzicht in de veiligheid van woon/school verkeer. Op basis van wensen en mogelijkheden van de stad/gemeente kan de schoolroutekaart vervolgens uitgebreid worden.

 1. De stad of gemeente kan zelf het netwerk aanvullen aan de hand van eigen beschikbare informatie, zoals fietsroutekaarten (recreatief en functioneel), trage wegenkaarten, snelheidsregimes, reeds gekende knelpunten en veilige oversteken, wegen met zwaar verkeer, gekende sluiproutes, wegencategoriseringskaarten, OV-lijnen, etc.

 2. Abeona kan een aanvullende inventarisatie doen om het gebruikte netwerk verder gebied dekkend te maken. Hiervoor is aan de U Hasselt een wetenschappelijke methode ontwikkeld die op diverse plaatsen in Vlaanderen succesvol is geïmplementeerd.

 3. Gekende knelpunten (Meldingen) uit R2S Map (en aanvullende knelpunten) kunnen verwerkt worden tot een “opmerkingen” laag die de fietser of wandelaar verder informeert over zijn of haar route.