Gebruiksvoorwaarden

 

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ van het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit van Hasselt en ABEONAconsult bvba (spin-off van het IMOB). Door de mobiele applicatie en de webapplicatie van ‘Route2school’ te raadplegen, aanvaardt de Gebruiker, zonder enig voorbehoud, onderstaande voorwaarden. Wie niet akkoord gaat met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk verzocht de mobiele applicatie en de webapplicatie van ‘Route2school’ niet langer te raadplegen. Voor vragen over de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ of de Gebruiksvoorwaarden, kun je een mail sturen naar info@route2school.be.

1. Definities

 

  • IMOB: het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit van Hasselt

  • ABEONA: ABEONAconsult bvba (spin-off van het IMOB)

  • Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van Route2school en die via registratie en akkoordverklaring de Gebruiksvoorwaarden van Route2school aanvaard heeft.

  • Gebruiksvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de mobiele applicatie en webapplicatie van Route2school en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.

2. Licentie

ABEONA verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’.

ABEONA heeft te allen tijde het recht om Route2school en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. ABEONA en/of IMOB kunnen eveneens de licentie eenzijdig stopzetten, het gebruik van de licentie beperken of de toegang tot de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. ABEONA & IMOB zijn niet verplicht de Gebruiker hierover in te lichten. ABEONA & IMOB hebben geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van IMOB en/of ABEONA in deze is uitgesloten. ABEONA en/of IMOB hebben het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, IMOB & ABEONA zullen zich inspannen om eventuele fouten in de Route2school software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

3. Gebruik

Deze licentie geeft de Gebruiker de toelating om:

 

  1. De mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’ te downloaden, installeren en gebruiken voor persoonlijke doeleinden op alle compatible toestellen die van de gebruiker zijn of die beheerd worden door de gebruiker.

  1. Gebruik te maken van updates die ABEONA en/of IMOB op geregelde tijdstippen zal voorzien.

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, is de Gebruiker ook gebonden aan enkele voorwaarden. Zo zal de Gebruiker:

 

  1. Geen kopie maken van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’

  1. De mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ niet verhuren, leasen, lenen, verkopen of distribueren

  1. Geen aanpassingen aanbrengen aan mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’, geen afgeleid product maken op basis van het geheel of een deel van Route2school en evenmin mag Route2school helemaal of een deel er van gecombineerd of verwerkt worden in een andere service of product.

  1. De mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ niet geheel of gedeeltelijk beschikbaar maken in welke vorm dan ook aan personen voor commerciële doeleinden.

  1. De mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ niet gebruiken voor illegale activiteiten, zoals inbreuk op of schending van de rechten van een andere partij.

  1. De mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ niet gebruiken in eender welke ongeoorloofde manier dan ook. Indien de Gebruiker één of meerdere van deze voorwaarden schendt, dan zal ABEONA en/of IMOB gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Gebruiker.

4. Aansprakelijkheid en garanties

ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van foto’s, omschrijvingen, oplossingen, advies en routes die Gebruikers aanleveren. ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’.

ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie kunnen niet borg staan voor de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie op de mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’ en zullen bijgevolg niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, op welke grond dan ook, voor een fout op de mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’. Zo kunnen ABEONA, IMOB en haar partners niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou hebben geleden en die het gevolg is van het raadplegen van informatie die gepubliceerd is op de mobiele applicatie of webapplicatie van ‘Route2school’.

ABEONA staat erop een maximale en constante beschikbaarheid van de website te verzekeren. ABEONA zal echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van technische fouten of onderbrekingen van de mobiele applicatie of webapplicatie van ‘Route2school’, ongeacht de duur van de storing. ABEONA en/of IMOB kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data.

5. Beëindiging gebruik van de mobiele applicatie Route2school en/of software van Route2school door de gebruiker

De Gebruiker kan het gebruik van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’ op ieder gewenst moment beëindigen, door de software van zijn apparaten te verwijderen of te de-installeren.

6. Privacy en Cookies

Het is mogelijk dat Route2School door het verlenen van de Diensten of via de Website persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy van Route2School, gelieve onze Privacy – en Cookieverklaring te raadplegen.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt die uitsluitend bevoegd zijn. ABEONA en/of IMOB kunnen enkel voor de rechtbanken van Hasselt worden gedagvaard.

8. Contact

ABEONAconsult bvba
Moverkensstraat 53
3520 Zonhoven

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Universiteit Hasselt – Witte Kazerne

Maastrichterstraat 100 (ingang via Meldertstraat)
3500 Hasselt
E-mail: info@route2school.be